สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา

nbcmcu001พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 nbcmcu002
พระครูสิริรัตนานุวัตร,รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

nbc002richo
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาและรัฐประศาสนศาสตร์

nbc003richo

พระศรีสมโพธิ,ดร. 
 (พระมหาวรัญญู วรญฺญู)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา


nbcmcu003
รศ.บุญเรือง อินทวรันต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

nbcmcu004
ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

nbcmcu005
ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

nbcmcu006
ผศ.ดร.รัตนะ  ปัญญาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

nbcmcu007ดร.สมจิตรา  กิตติมานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา