กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ              : พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.

กองบรรณาธิการ        :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย

พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.

ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง

ดร.อัครเดช   พรหมกัลป์

หน่วยงานภายนอก

ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์                  มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.ธานี เกสทอง                  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์         มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ            วิทยาลัยนครราชสีมา

ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง        มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี

ดร.ทนงค์ศักดิ์ เหมือนเตย          มหาวิทยาลัยภาคกลาง

   

เลขานุการ                 :  พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี

ผู้ช่วยเลขานุการ        :  พระมหานคร วชิรเมธี, พระเอกจิตต์ อธิปญฺโญ, นายดิเรก ด้วงลอย, นายจักรี บัวยา

ศิลปะกรรม/เวปไซต์   :  พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, นายณฐพัชร์ แนมบัว, นายชาคริต เถื่อนนก

สำนักงาน                  :  สำนักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

๙๙๙ หมู่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘

จัดพิมพ์โดย              :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

โทร. ๐๒๒ ๒๑๘๘๙๒, ๐๒๖ ๒๓๕๖๒๓ โทรสาร ๐๒๖ ๒๓๕๖๒๓