สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

nbcmcusoc001
รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

nbcmcusoc002
ผศ.ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

nbcmcusoc003
ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

nbcmcusoc004
ดร.พิสิฐ จอมบุญเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

nbcmcusoc005
ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย