ติดต่อเรา

สำนักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ห้อง ๒๑๐๘ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
999 ม.6 ถนนพวงทอง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-219970 , 056-219999