สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและพุทธบริหารการศึกษา

nbcmcueda001
ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

nbcmcueda002
รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

nbcmcueda003
รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

nbcmcueda004
ผศ.ดร.วิรัช  จงอยู่สุข
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

nbcmcueda005
ผศ.ดร.สุพรต  บุญอ่อน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

nbcmcueda006
ผศ.ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

nbcmcueda007
ผศ.ดร.สำราญ  บุญเจริญ
วิทยาลัยนครราชสีมา

19113458_1720577477955712_679995089_n
ผศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

nbcmcueda009
ผศ.อานนท์  เมธีวรฉัตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย